Kirmesspiel 08

Der Kirchbau in Schnellbach 1998

Großvater: Jetzt risse se de all kley Kerche oah!

Konfirmand: Ich hoen mich au scho geärchert. Ball isses verbey met den Beschisse. Do kommich nemeh öm dän Gottesdenst eröm!

Großvater: Boas. Ich hoen gedoecht, do bist jeden Sonndich in de Kerche gegonge!

Konfirmand: Üch konn ichs jo gespräch! De all Kerche woar so kley, da genge soweso net alle enie: On do woll ich däne dän Vöertriet loaß, dees werklich nödich hoen.

Großvater: Weißde bos do nödich hoast ? Ä goanz groß Ohrfiech ! … De Moedder dänkt, do bist enner Kerche, on do triest dich enner Gächend äröm !

Konfirmand: AU ! Zo öhrner Zieht waesch  wo oannerscht? Hoat ö net verzahlt, ö wärt au net jeden Sonndich in dä Kerche gewaßt ? Ö hoat meys doch  erscht wiehs gemoecht !

Großvater: Jong. Do hoest emmoweer üwerhoupt nes verstonne. Be ich so ahlt woar be do, do woar so e schlächt Ziet,do konn me goar net in de Kerche gegäh. De Pfarrner, de usser  Stoadt kohme,  hoen sich net grod sähr öm ons Dörfle gekömmert. De wollte nör schnäll weer hey ons Höbesdöbfe!

Konfirmand: Hoat öhs goet gehoht! Do hoen se net so long gepredicht.

Großvater: Goet hatte meys watzich net. De hoen sich key groß Möh gegohnt.
Ze minner Zieht, in , on noach’n Kreech, geng  bloeß in de Kerche , bä kroank waor , on de Bättler dröckte sich vörer Kerche äröm. Mey hoen nes gelonnt. De erschte Lährer in Schnälich , de woarn fuhl,on hoen ons net vill beygebroecht.

Konfirmand: On – bo sen de Bättler hüht? S‘ gieht wo key meh?

Großvater: Jong, do weyst awer au goar nes. Ons Kercheväder hoen’s Bädeln verbode , on de Lühd, die werklich Höllef bruchte, de krechte abbes ussen Opferstohck.

Konfirmand: Ower mey mosse  hüht de elend longe  Predichder zohorch:

Großvater: Grod do, do hoast’s on nödichste, doas de abbes lonnst. On erscht bonn me emmo rechdich zohorcht koenns interessont gwähr.  Bos soll nör us dey währ, bon de de eynfachste Sache net weyst?

Konfirmandin: Och,guck emmo oh !Hüht moeß  sogoar dä Jöfried in de Kerche , weyl dä Ällervoader  mit derbey ihs.

Konfirmand: Halt’s Muhl! Do moeßts au noch spräch!

Großvater: Ich weiß doch soweso scho.

Konfirmandin: Ich hoen weer abes neues gehört. Mi Ällervoader is doch Kerchevoader. Mey kreche in Schnälich en neue Lährer. Hä soll streng sey. Uffn Mondich wille de Konfärmoande en Uffsotz öwer de Predicht vonn Sondich loaß schrie. Do hoen sen gleych genomme.

Konfirmand: Dos konn jo heyter gewähr.

Großvater: Dos is endlich ämo ä goet Sach!

Konfirmandin: Mi Ällervoader meynt, Bon ons neu Kerche stedt, koenn no kenner me e Usreed gehoh: s‘ is key hüsch Wäder,  s’is zo voll… On don koenn‘s de erscht rechtich Kermes gewäh, bonn de goanze Sälchedälär in de Kerche konne gekomm!!