Kirmesspiel 06

Frau (schwanger): Diss Joahr woll ich endlich moa wehr doanz . De lätzte Joahr warn de Kenner so kley, doa konnt ich net fortgegäh.

Mann: Loaß sey, bänn do in drißk Jarn di goanze Enkel mit of de Kermes kost genoahm, bist do glöcklich. Doa hoast do noch en Ground fort zu genn, boann ich schl loang tot bin.

Frau: Häst de moal lieber ä weng uffgepaßt. Donn hötte mes jetzt eynfacher, hüt sen Kenner e tühr Sach. Weyst do, boas do doann bezoahl moßt, boann noch eyns meh de Kermes mitmacht on doann noch frey will!

Äller: Nu jo. Ich bin doch au noch doa. Ören Große honn ich doch au mi Erspoartes gegoant, doamit hä Kermes mitkonngemach. Bo is här doann überhaupt?

Mann: Ottoooo!

(Otto kommt verschlafen herein)

Otto: Boas is doann Voater, mach net so en Späcktoakel. Ich honn Haidwette. Ich honn foalsch gelähnt.

Äller: Jer – Jer – foalsch gelähnt söht me hüt derzo.

Otto: Bo is doann mi Schlips? Ich muß vörer Kirche noch schnell bey minner Scheumpfere verbey! Die moß me erzehl, boas nächte los war. Ich weiß  ness meh.

Äller: Do koste au mich gefräch! Do hoast vergässe, doaß die Äller ömmer ben Toanz derbey is. Ich honn Dich gesehnt. Noch eymoa sehn ich dich so benn Toanz, doa kost do de nächst Kermes vergäß. Von mey gits doann nes. Mey ist himmel Aongst geworr n, beschnäll mie goanz Gäld en Bach enoa geng.

Mann: Si Gurchel äno,net´n Bach äno!
Mä mött abe noch abbes däzo verdehn.
Off ä aonständig Wies werd me hüt au net me rich .

Frau: Loaß sey. Du warscht ömmer ä Pfütschedapper un bliehst nu mo ä Pfütschedapper!
Bodröm hoast do doann net uffgepaßt. Do warscht doch au derbey!

Mann: Mä honn doch de Äller, de paßt uff, onn ußerdäm, off de Äller hörte me be off mich.

Frau: Es ist be ömmer. Öh Moannskalle dröckt üch vörrer Veroantworting on mey mosse alles mach.

Mann: Ich genn gleych zom Kallerhust!

Frau: Jo, jo, be ömmer. Do gäst benn Kallerhust, zom Laveresse, zom Kommersch.
Ich setz dehey!
Do gest on de Ärwet, on ich honn de goanz Ärwet dehey!
Do weyßt joa goar net be´s is, boann me de Kenner ufzeht un jeden Toag ömm sich hoat. Ich will au moa fortgäh. Ich wünsch de nör en Toag, an dän do mi Ställ ih mößt noahm.

Mann: Räh dich net uf! Mä honn nör drey Kenner bes jetzt. De Noachboare hat er siewe onn dä honn ich noch key Gejommer gehört.

Frau: De wörd Dey doas groad erzehle, guck de die riche Lüt oa. De honn ey Keyd on verpasse nes!!

Äller: Jetzt hör oaber uf. I ch will de moa abbes soeh. Boann ich nör drey Kenner hätt, göes dich on die zwoo Schwäster überhaupt net. Also beschwär dich net. Mey hatte noch viel wenger als öh jetzt. Onn ob me fehrt ber Kermes hängt net von Gäld oah. Wenger Gäld wär besser för en Otto gewast. Doann gengs en bässer.

Otto: Konn me doann kenner gesöh, bo mie Schlips hie ies?

Mann: Do wollst spräch: mi Schlips. Alles moß me hergah!

Otto: Die Schlips – Mie Schlips…

Äller: Ich knäht noch schnell en Höbesteig. On doann mache me uns fertig för de Kerche.

(Mutter bringt Grumillichdöpfe)

Otto: Boann ich jetzt net fortkomm, schaff ichs net me bey de Friedoa.

Äller knetet/ Mutter schüttet Grumillich dazu und schreit laut.

Mann: Bomme in sächste Munn is, sätzt´s ömmer ämo us.

Mutter: Ä Muhs is inner Grumillich!

Mann: Doas fählt noch. Jetzt wörd alles fortgeschott!

Mutter: Doa weßt doas wohl goar äss?Off eymoa findt de Verwoandschoaft Müshoar in en Höbes!

Äller: Boas is doann doaß?
(beim Heraus holen) sett äher be der Schlips von nen Große us.

Otto: Mi Schlips!

Mann: Mi Schlips!

Äller: Jetzt gäh endlich in de Kerche – met oder uhne Schlips.
On boann do noch eymoa so vell trenkst, doann woar doass de lätzt Kermes, bey där do von mey abbes krechst!