Erntedankfest 01

( in „platt“) noch DDR – kurz vor der Wende

Mann 1: Ach du, do komme jo zwä Steder! Ö hot wo nis ze schecke offn Sonnowed!

Mann 2: Nä, mei wonne mo än Haderholzgroind dennehenner schlapp on donn mache me noch Dommich änü! Ach ich hon de es Hazeleyd jo noch gor net verzahld! De hon doch de neu schossä geboud. Jetzt setze me in dän Walberlo un de Däck felld än ufs Haid.S’Hüsle is ford, s’Gärtle is ford.

Mann 1: Awer de Schißplocherey dän gonse Sommer üwer is au ford.

Frau 1: Jo do hoste rächd! Bos muß sich unsereyns groumb mach.Bommes grad so geschafft hat es Hus zerächt ze machen,felld där Zu i.

Mann 1:(fällt ihr ins Wort)Un kreech erscht ämo än in onserer Waldgächend.

Frau 1: Un in Garde kömmt me üwerhoupt net ärüm.

Frau 2: Bos wär ich froh, bon ich in Weynder ömmermo in Kähler könn gegeh on do ä poar Gleser stenne hätt! Un bon mi Salot frösch wär un net ussöch be so ä usgezüzt Köüdder.

Frau 1: Un bos wär ich fro, bon ich me das besle Krohm uffn Mart könn gehol!

Frau 2: Ach hör me uhf! Stäst ä Stonn o öm so ä poar Mootschdenger von Domade.

Mann 1: Ou jo ! Mey hon hüsche gehot – on vill!

Frau 1: On feest, on groß, de hon geschmockd! Us dän Moodschdomade usser HO (Einkaufs“kette“) homme Kechup gemocht.

Mann 1: Ho jo, dos is jo där reynst Fimmel wonn.

Frau 1:Ho, wellst do donn ons boar suer verdente Pfennich in’n Delikat schläpp?

Mann 1:De steder hons Gäld dazo. De sitze för ochzig Mark inner warme Bude.

Frau 2:De richste gihts offen Dorf.Bos der Buer in der Schörn hot, sprichde net.

Frau 1:Mey wärsch jo lewer, me hätte key Vehzeuch me. De Kenner interessirn sech net dodörför – un mey hon de Ärwed!

Mann 2:Ö mott üch hall off de Delekatproduktion ümstell!

Mann 1:Do hon ich scho oft dro gedocht.

Mann 2: De Köh musse nör äs richdich Futter kriech. Do koste au Delikatbudder gemach

Mann 1:Do is mit unser schwarzbrune niss ze mache, do mußde schonn ä lila Koh ho! Un sö mey mo, bo de di herkrichst.

Frau 2:Macht ö noch sälwer Kartuffel änus?

Frau 1:Ach nä, deh Plackerey uffm Acker jedes Joar. Dos homme scho long uffgegahnd. Ower me hon uns scho üwerläht, ob me net wier ä boar änus mache. Se schmäcke jo doch gonz onnerscht.

Mann 1:Dod me se sälwer ärus , sin se net so ogehackt.

Mann 2:Un de Schemie fähld usserdäm noch.

Frau 1:Karduffel hi, Kartuffel hä! Ich hon för min Mo gesöhd:S‘ onner Joar bousde mey ä Gewächshus ins Beet! Ich hons beyer Nachbare gesehnt, bos de för hüsche Sachde dodin zehd! Do krecht me noch long nis in’n Geschäfte ze keyfe, do ässe de schon Solohd u Gurke. In’n Sommer hon se allszo hüsche Domade un Paprika ze ässe gehoht.

Frau 2:Mi Mo hot zwämo Paprika mitgebrocht. Eymo än gonze Kardong voll us Berlin un nochemo, bo ä in Leypzich uffer Mäss wor. Do homme uns dro geloht! Un ich honner noch ä poar Gleser voll igekocht.

Frau 1:Awer deswäches! Es is hüsch bomme au ämo abes onneres uffn Düsch konn gebreng.

Mann 1:No uff Zammede, Huller un Deytscher will ich drotzdäm net verzicht…. Mey hotte disjoar vill ze fiern. De vörichs Woche wor ich uffer Hochzich.Do gohs net me bi alles. Un bon ich ehrlich soll sey: Kartuffel un Rotwurscht wär me läwer gewast. Mey sin gonz hüsch verwehnt hütchesdös.

Frau 1:Komm, me wonn widderhack. De zwä müsse hüt noch nach Dommich
(= Tambach Dietharz) komm!